Архивы за месяц квітня, 2013

Конспект: ДВОКРАПКА В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

Конспекти

Мета:      удосконалити     в       учнів загальнопізнавальні вміння пра­ вильно інтонувати безсполучникові складні речення зі смисловими відношеннями причини, пояснення, доповнення тощо, пунктуаційні вміння й навички, пов’язані з уживанням двокрапки в безсполучнико­вих складних реченнях; сформувати вміння визна­чати доцільність уживання двокрапки між частина­ми безсполучникового складного речення; розвивати творчі вміння відновлювати, моделювати й констру­ювати безсполучникові складні речення зі смислови­ми відношеннями […]

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ: СМИСЛОВІ ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЙОГО ЧАСТИНАМИ

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ: СМИСЛОВІ ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЙОГО ЧАСТИНАМИ Мета:      поглибити в учнів знання про безсполучникове склад­не речення; ознайомити з основними ознаками, смис­ловими відношеннями між частинами безсполучни­кових складних речень; розвити вміння знаходити ці синтаксичні конструкції у висловлюваннях, правиль­но інтонувати їх, аналізувати будову безсполучни­кових складних речень, смислові відношення в них; на основі мовленнєво-комунікативного дидактично­го матеріалу виховувати почуття […]

OCHOBHI ТИПИ СКЛАДНОПЩРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З ПДРЯДНИМИ ОБСТАВИННИМИ. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ СПОСОБУ ДІЇ ТА СТУПЕНЯ I МІРИ, З ПІДРЯДНИМИ ПОРІВНЯЛЬНИМИ

OCHOBHI ТИПИ СКЛАДНОПЩРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З ПДРЯДНИМИ ОБСТАВИННИМИ. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ СПОСОБУ ДІЇ ТА СТУПЕНЯ I МІРИ, З ПІДРЯДНИМИ ПОРІВНЯЛЬНИМИ Мета:   сформувати     в  учнів поняття про складнопідрядні  ре­чення з підрядними обставинними; ознайомити з типа­ми підрядних обставинних частин; розвивати вміння визначати тип складнопідрядних речень з підрядни­ми обставинними, розмежовувати складнопідрядні ре­чення з підрядними способу дії та міри […]

Функції та біологічне значення білків. Принцип дії ферментів, їх роль у життєдіяльності організмів

Тема уроку : Функції та біологічне значення білків. Принцип дії ферментів, їх роль у життєдіяльності організмів.  Мета: сформувати знання про властивості та функції білків, розкрити обумовленість їхніх біологічних функцій хімічною будовою і властивостями; сформувати вміння проводити досліди з вивченням властивостей ферментів,  виховувати пізнавальний інтерес і культуру праці

Узагальнення знань про органічні речовини 10 клас

Тема уроку: Узагальнення знань про органічні речовини Мета : систематизувати та узагальнити знання учнів з теми, перевірити й оцінити рівень засвоєння матеріалу, розвивати навички письмової відповіді, самоаналізу та самоконтролю. Обладнання: роздруковані варіанти тематичних завдань для кожного учня.

Функції білків. Ά –амінокислотний склад білків. Відносна молекулярна маса білків і форма білкових молекул

Тема: Функції білків. Ά –амінокислотний склад білків. Відносна молекулярна маса білків і форма білкових молекул. Мета: вивчити функції білків,ознайомитися із методами визначення молекулярної маси білків, зясувати які за формою є білкові молекули; розвивати логічне мислення; виховувати інтерес до вивчення хімії та біології.

Фізичні і хімічні властивості білків: розчинність, утворення колоїдних розчинів, оптичність, поняття ізоелектричного стану й ізоелектричної точки

Тема: Фізичні і хімічні властивості білків: розчинність, утворення колоїдних розчинів, оптичність, поняття ізоелектричного стану й ізоелектричної точки, денатурація, висолювання,гідроліз, кольорові реакції: біуретова , ксантопротеїнова, нінгідринова,реакція Фоля, реакція Адамкевича. Мета:розширити уявлення про білки; проаналізувати склад та хімічну будову білків і на підставі цього з’ясувати  особливості фізичних та хімічних властивостей білків,ознайомити з кольоровими реакціями білків; розвивати вміння […]

Структури білків: первинна, вторинна, третинна, четвертинна, їх особливості, хімічні зв’язки, що стабілізують кожну із структур

Тема: Структури білків: первинна, вторинна, третинна, четвертинна, їх особливості, хімічні зв’язки, що стабілізують кожну із структур. Мета: ознайомити зі структурами білків та їх властивостями;розвивати знання про структуру та властивості білків,що були одержані під час вивчення курсу хімії та біології; по­казати загальнобіологічне значення білків та їх ши­роке застосування; сприяти формуванню елементів нау­кового світогляду.

Конспект уроку: Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем

Тема уроку: Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем. Мета: розширити знання учнів про біогеоценози, ознайомити з різноманітністю природних та штучних ценозів; розкрити роль агроценозів у практичній діяльності людини.  розвивати уміння наводити приклади із власного досвіду, уміння логічно мислити і робити висновки.  виховувати бережливе ставлення до різноманіття природи рідного краю.

Конспект: Популяція. Структура популяції

Тема уроку: Популяція. Структура популяції. Мета: продовжити формувати знання учнів про популяція як структурну одиницю виду; дати поняття “гомеостаз популяцій”; охарактеризувати особливості структури популяцій; розвивати уміння учнів порівнювати процеси життєдіяльності видів у природі, їхні екологічні ніші; уміння співставляти та робити відповідні висновки; виховувати бережливе ставлення до живої природи планети.